24/11/21  Chuyên môn  61
Bài 2 Nên Thở Như thế nào
 24/11/21  Chuyên môn  81
Bài Hoạt động thở và cơ quan  hô hấp
 24/11/21  Chuyên môn  59
Môn Đạo Đức Bài 1 Kính Yêu Bác Hồ
 24/11/21  Chuyên môn  63
Môn Thủ Công Lớp 3
 03/06/20  Chuyên môn  369
Kế hoạch kiểm tra giữa HKII năm học 2019-2020